Specializace

Kavinek & partneři, v.o.s. poskytuje svým klientům generální právní poradenství ve vybraných oblastech práva.
Tým advokátní kanceláře disponuje rozsáhlými a bohatými zkušenostmi zejména v následujících právních odvětvích :

Obchodní právo
Kavinek & partneři, v.o.s. poskytuje komplexní právní poradenství související s podnikáním klientů.
Advokátní kancelář zajišťuje klientům právní podporu při :
• zakládání obchodních společností a družstev, realizaci veškerých změn zakladatelských či statutárních dokumentů obchodních společností a družstev včetně zápisů těchto změn do obchodního rejstříku, vedení valných hromad obchodních společností
• veškerých typech fúzí a akvizic, zejména při prodejích společností a podniků či jejich částí ( strategie transakce, due dilligence, formulace smluvní dokumentace, právní podpora při smluvním vyjednávání ), dále pak při všech typech restrukturalizací společností či podniků
• formulaci veškeré smluvní dokumentace v rámci podnikatelské činnosti klienta včetně právní podpory při smluvním vyjednávání
• zpracování právních analýz a stanovisek


Insolvenční řízení

Kavinek & partneři, v.o.s. poskytuje právní pomoc v oblasti insolvenčního práva, a to zejména formou :
• právního poradenství věřitelům v souvislosti s podáním insolvenčních návrhů a přihlášek do insolvenčního řízení, včetně zastupování ve sporech s insolvenčním řízením souvisejících, schůzích věřitelů a věřitelských orgánech
• právního poradenství dlužníkům v souvislosti s podáním insolvenčního návrhu

Trestní právo
V oboru trestního práva poskytuje Kavinek & partneři, v.o.s. komplexní právní služby jak klientům, kteří jsou v postavení obviněných či obžalovaných v trestním řízení, tak i klientům, kteří v trestním řízení figurují jako poškození. Členové týmu advokátní kanceláře mají bohaté zkušenosti zejména s obhajobou ve věci trestných činů hospodářských. V oboru trestního práva advokátní kancelář poskytuje zejména následující služby :
• obhajoba obviněných/obžalovaných v celém trestním řízení ( příprava strategie obhajoby, aktivní účast u všech vyšetřovacích úkonů, hlavních líčení a veřejných zasedání, formulace veškerých písemných podání )
• zastupování poškozených v trestním řízení ( formulace trestních oznámení a přihlášek nároků na náhradu škody, zastupování poškozených u hlavních líčení, formulace veškerých písemných podání )

Občanské právo
V oboru občanského práva se Kavinek & partneři, v.o.s. zaměřuje zejména na oblast nákupu a prodeje nemovitostí. Právní pomoc je poskytována zejména v následujících oblastech :
• formulace smluv o převodu vlastnického práva k nemovitostem a dokumentů souvisejících včetně právní podpory v rámci smluvního vyjednávání
• formulace veškerých běžných smluvních typů upravených občanským zákoníkem
• právní poradenství při vypořádání podílového spoluvlastnictví včetně zastupování klientů v soudních řízeních o vypořádání podílového spoluvlastnictví
• právní poradenství při vypořádání společného jmění manželů včetně zastupování klientů v soudních řízeních o vypořádání společného jmění manželů
• zastupování klientů v rámci dědického řízení včetně zastupování v souvisejících soudních sporech

Správní právo
V oboru správního práva poskytuje advokátní kancelář právní pomoc zejména formou :
• právního zastoupení fyzických a právnických osob ve správních řízeních a jednáních před orgány veřejné správy
• formulací veškerých podání v rámci správních řízení
• všeobecného právního poradenství v oblasti správního práva, zpracováním právních analýz a stanovisek

Rodinné právo
V oboru práva rodinného se Kavinek & partneři, v.o.s. zaměřuje především na právní problematiku péče o děti a rozvodu manželství. Právní pomoc je poskytována zejména v následujících oblastech :
• zastupování klientů v řízeních o úpravě poměrů k dětem, o zvýšení či snížení výživného
• zastupování klientů v řízeních o rozvod manželství

Pracovní právo
V oboru pracovního práva poskytuje Kavinek & partneři, v.o.s. právní pomoc jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům, a to zejména následující formou :
• zastupování zaměstnavatelů a zaměstnanců v pracovněprávních sporech
• formulace pracovních a manažerských smluv, jakož i dokumentů souvisejících s ukončením pracovního poměru
• formulace interních pracovněprávních dokumentů zaměstnavatele

Soudní spory, rozhodčí řízení
Právníci advokátní kanceláře Kavinek & partneři, v.o.s. mají rozsáhlé zkušenosti se zastupováním v soudních či rozhodčích řízeních, a to zejména v oblasti vymáhání pohledávek a náhrady škody. V rámci zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních Kavinek & partneři, v.o.s. poskytuje svým klientům komplexní právní podporu, a to zejména následně :
• analýza úspěšnosti vedení sporu na základě předložených dokumentů
• formulace veškerých písemných procesních podání
• aktivní účast u soudních a rozhodčích jednání
• sepis veškerých procesních podání ve věci výkonu rozhodnutí