Specializace/Specialization

Kavinek & partneři, v.o.s. poskytuje svým klientům generální právní poradenství ve vybraných oblastech práva.
Tým advokátní kanceláře disponuje rozsáhlými a bohatými zkušenostmi zejména v následujících právních odvětvích :

Obchodní právo
Kavinek & partneři, v.o.s. poskytuje komplexní právní poradenství související s podnikáním klientů.
Advokátní kancelář zajišťuje klientům právní podporu při :
• zakládání obchodních společností a družstev, realizaci veškerých změn zakladatelských či statutárních dokumentů obchodních společností a družstev včetně zápisů těchto změn do obchodního rejstříku, vedení valných hromad obchodních společností
• veškerých typech fúzí a akvizic, zejména při prodejích společností a podniků či jejich částí ( strategie transakce, due dilligence, formulace smluvní dokumentace, právní podpora při smluvním vyjednávání ), dále pak při všech typech restrukturalizací společností či podniků
• formulaci veškeré smluvní dokumentace v rámci podnikatelské činnosti klienta včetně právní podpory při smluvním vyjednávání
• zpracování právních analýz a stanovisek


Insolvenční řízení

Kavinek & partneři, v.o.s. poskytuje právní pomoc v oblasti insolvenčního práva, a to zejména formou :
• právního poradenství věřitelům v souvislosti s podáním insolvenčních návrhů a přihlášek do insolvenčního řízení, včetně zastupování ve sporech s insolvenčním řízením souvisejících, schůzích věřitelů a věřitelských orgánech
• právního poradenství dlužníkům v souvislosti s podáním insolvenčního návrhu

Trestní právo
V oboru trestního práva poskytuje Kavinek & partneři, v.o.s. komplexní právní služby jak klientům, kteří jsou v postavení obviněných či obžalovaných v trestním řízení, tak i klientům, kteří v trestním řízení figurují jako poškození. Členové týmu advokátní kanceláře mají bohaté zkušenosti zejména s obhajobou ve věci trestných činů hospodářských. V oboru trestního práva advokátní kancelář poskytuje zejména následující služby :
• obhajoba obviněných/obžalovaných v celém trestním řízení ( příprava strategie obhajoby, aktivní účast u všech vyšetřovacích úkonů, hlavních líčení a veřejných zasedání, formulace veškerých písemných podání )
• zastupování poškozených v trestním řízení ( formulace trestních oznámení a přihlášek nároků na náhradu škody, zastupování poškozených u hlavních líčení, formulace veškerých písemných podání )

Občanské právo
V oboru občanského práva se Kavinek & partneři, v.o.s. zaměřuje zejména na oblast nákupu a prodeje nemovitostí. Právní pomoc je poskytována zejména v následujících oblastech :
• formulace smluv o převodu vlastnického práva k nemovitostem a dokumentů souvisejících včetně právní podpory v rámci smluvního vyjednávání
• formulace veškerých běžných smluvních typů upravených občanským zákoníkem
• právní poradenství při vypořádání podílového spoluvlastnictví včetně zastupování klientů v soudních řízeních o vypořádání podílového spoluvlastnictví
• právní poradenství při vypořádání společného jmění manželů včetně zastupování klientů v soudních řízeních o vypořádání společného jmění manželů
• zastupování klientů v rámci dědického řízení včetně zastupování v souvisejících soudních sporech

Správní právo
V oboru správního práva poskytuje advokátní kancelář právní pomoc zejména formou :
• právního zastoupení fyzických a právnických osob ve správních řízeních a jednáních před orgány veřejné správy
• formulací veškerých podání v rámci správních řízení
• všeobecného právního poradenství v oblasti správního práva, zpracováním právních analýz a stanovisek

Rodinné právo
V oboru práva rodinného se Kavinek & partneři, v.o.s. zaměřuje především na právní problematiku péče o děti a rozvodu manželství. Právní pomoc je poskytována zejména v následujících oblastech :
• zastupování klientů v řízeních o úpravě poměrů k dětem, o zvýšení či snížení výživného
• zastupování klientů v řízeních o rozvod manželství

Pracovní právo
V oboru pracovního práva poskytuje Kavinek & partneři, v.o.s. právní pomoc jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům, a to zejména následující formou :
• zastupování zaměstnavatelů a zaměstnanců v pracovněprávních sporech
• formulace pracovních a manažerských smluv, jakož i dokumentů souvisejících s ukončením pracovního poměru
• formulace interních pracovněprávních dokumentů zaměstnavatele

Soudní spory, rozhodčí řízení
Právníci advokátní kanceláře Kavinek & partneři, v.o.s. mají rozsáhlé zkušenosti se zastupováním v soudních či rozhodčích řízeních, a to zejména v oblasti vymáhání pohledávek a náhrady škody. V rámci zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních Kavinek & partneři, v.o.s. poskytuje svým klientům komplexní právní podporu, a to zejména následně :
• analýza úspěšnosti vedení sporu na základě předložených dokumentů
• formulace veškerých písemných procesních podání
• aktivní účast u soudních a rozhodčích jednání
• sepis veškerých procesních podání ve věci výkonu rozhodnutí

===============================================================================

Kavinek a partneři, v.o.s. provides clients with comprehensive legal advice in selected legal areas.
The law firm team has long-standing and extensive experience in the following areas:


Commercial law

Kavinek a partneři, v.o.s. provides clients with comprehensive legal consultation for clients’ businesses.
The law firm provides clients with legal support for:
• Company and housing association foundations, implementation of amendments to company and housing association statutory documents, including the record in the commercial register and conducting corporate general meetings
• All forms of mergers and acquisitions, particularly during sales of companies and enterprises or branches (transaction strategy, due diligence, formulation of contractual documentation, legal support during contractual negotiations, all forms of company restructuring
• Formulation of all contractual documentation within the client’s business including legal support during contractual negotiations
• Processing of legal analyzes and opinions


Insolvency proceedings

Kavinek a partneři, v.o.s. provides clients with legal assistance in insolvency law, particularly through:
• Legal consultancy for creditors regarding the filing of insolvency petitions and applications for insolvency proceedings including representation in disputes related to insolvency proceedings, creditors’ meetings and creditors’ authorities.
• Legal consultancy for debtors regarding filing an insolvency petition


Criminal law
In the area of criminal law, Kavinek a partneři, v.o.s. provide a comprehensive legal service to clients who find themselves either in the position of the accused or the defendant in criminal proceedings, as well as to those clients who find themselves to be the aggrieved party. The law firm team members have extensive experience, particularly in defending economic criminal cases. In the area of criminal law, the law firm provides the following services:
• Defence of the accused/defendants throughout the entire criminal proceedings (preparation of the defence strategy, active participation in all investigations, main trials and public sessions, formulation of all written submissions).
• Representation of the aggrieved party in criminal proceedings (formulation of criminal complaints and applications for claims for compensation, representation of the aggrieved party at main trials, formulation of all written submissions).


Civil law
In the area of civil law, Kavinek a partneři, v.o.s. focuses on the purchase and sale of properties. Legal assistance is usually provided in the following areas:
• Formulation of contracts for the transfer of property right to a property and related documents including legal support during contractual negotiations
• Formulation of all standard contractual types regulated by the Civil Code
• Legal consultancy in settlement of shared co-ownership, including client representation at legal proceedings for the settlement of shared co-ownership
• Legal consultancy for the settlement of marital property, including client representation at legal proceedings concerning the settlement of marital property
• Client representation at probate proceedings, including representation at the relevant legal proceedings


Administration law

In the area of administration law, the law firm provides legal assistance in the form of:
• Legal representation of natural and legal entities at administrative proceedings and at negotiations with public authorities
• Formulation of any submission within the administrative proceedings
• General legal consultancy in the area of administration law, preparation of legal analyzes and opinions


Family law

In the area of family law, Kavinek a partneři, v.o.s. focus on the legal issues of child welfare and divorce. Legal assistance is provided in the following areas:
• Representation of clients at proceedings concerning custody of children, increasing or reducing maintenance
• Client representation at divorce proceedings


Labour law

In the area of labour law, Kavinek a partneři, v.o.s. provide legal assistance to both employers and employees, via the following:
• Representation of employers and employees at industrial disputes
• Formulation of employment and management contracts, as well as documents governing the termination of employment
• Formulation of the employer’s internal labour documents


Litigation, arbitration proceedings

Kavinek a partneři, v.o.s. law firm lawyers have vast experience of representation at legal and arbitration proceedings, particularly in the areas of debt collection and compensation. During client representation at legal and arbitration proceedings, Kavinek a partneři, v.o.s. provide comprehensive legal support, particularly as follows:
• Analysis of the litigation success on the basis of the submitted documents
• Formulation of all written procedural submissions
• Active participation in legal and arbitration proceedings