Právníci/Attorneys

Advokáti : / Attorneys:

JUDr. Pavel Kavinek
JUDr. Pavel Kavinek je společníkem advokátní kanceláře s dlouholetými a bohatými zkušenostmi zejména v oblasti práva trestního se specializací na trestné činy hospodářské a dále pak v oblasti práva obchodního a občanského.
JUDr. Pavel Kavinek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, před r. 1989 působil jako podnikový právník ve státním podniku České loděnice a následně dlouhodobě jako samostatný advokát. Od r. 2004 je společníkem KAVINEK & partneři, v.o.s.
Za dobu své praxe se JUDr. Pavel Kavinek podílel na obhajobě klientů v řadě významných trestních kauz a poskytoval právní pomoc mnoha význačným tuzemským i zahraničním klientům zejména v rámci velkých akvizičních projektů.

(JUDr. Pavel Kavinek is a partner in the law firm with long-standing and extensive experience, particularly in the area of criminal law where he specializes in economic crime and commercial and civil law.
JUDr. Pavel Kavinek is a graduate of the Faculty of Law of Charles University in Prague and before 1989 was a corporate attorney in the state company České loděnice before a long spell as an independent attorney. He has been a partner at Kavinek a partneři, v.o.s. since 2004.
Throughout his practice, JUDr. Kavinek has represented clients in a number of high-profile criminal cases and provided legal assistance to many prominent domestic and foreign clients, especially within large acquisition projects.)

 

Mgr. Helena Janouchová
Mgr. Helena Janouchová je společníkem advokátní kanceláře se specializací na právo obchodních společností, právo občanské a rodinné. Ve své praxi se Mgr. Helena Janouchová věnuje zejména oblasti zakládání obchodních společností a družstev a jejich změn včetně přípravy valných hromad, nemovitostnímu právu a dále též právu rodinnému.
Mgr. Helena Janouchová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a před založením advokátní kanceláře KAVINEK & partneři, v.o.s. působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Kavinka.

(Mgr. Helena Janouchová is a partner of the law firm and specializes in company, civil and family law. Her practice primarily focuses on company and housing association foundation and changes including the preparation of general meetings, property law and family law.
Mgr. Helena Janouchová is a graduate of the Faculty of Law at Palacký University in Olomouc and prior to founding the Kavinek a partneři, v.o.s. law firm, she practiced as a candidate attorney in the law firm of JUDr. Pavel Kavinek.)