Úvodní stránka/Homepage

Kavinek & partneři, v.o.s. je advokátní kanceláří poskytující svým klientům komplexní právní poradenství ve vybraných oblastech práva se zvláštním zaměřením zejména na následující právní odvětví :

• Obchodní právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice
• Insolvenční řízení
• Trestní právo
• Občanské právo
• Správní právo
• Rodinné právo
• Pracovní právo
• Soudní spory, rozhodčí řízení

Tým advokátní kanceláře se skládá z advokátů a advokátních koncipientů, z nichž většina disponuje rozsáhlými zkušenostmi ze všech výše uvedených právních odvětví, zejména pak z oblasti práva obchodního, občanského a trestního. Členové týmu advokátní kanceláře mají rovněž bohatou praxi v zastupování klientů v soudních, správních a rozhodčích řízeních.

Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům podporu v oblasti účetní a daňové a v oblasti registrace ochranných známek, patentů, průmyslových a užitných vzorů a vynálezů a to prostřednictvím externích spolupracovníků.

Advokátní kancelář KAVINEK & partneři, v.o.s. dlouhodobě spolupracuje s řadou obchodních společností jak s tuzemskou, tak i zahraniční majetkovou účastí, a to vždy s důrazem na kvalitu poskytovaného právního servisu a individuální přístup ke konkrétním potřebám klienta. Advokátní kancelář KAVINEK & partneři, v.o.s. se v rámci poskytování právních služeb podílí též na projektech zadávaných ze strany ústředních orgánů státní správy, a to včetně právního zastupování v soudních řízeních.

Právní služby jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce.

Pojetí poskytování právních služeb :
V rámci poskytování právních služeb nabízí KAVINEK & partneři, v.o.s. svým klientům vysokou odbornou úroveň, kreativitu při řešení právních problémů s důrazem na nalezení pro klienta optimálního řešení, časovou flexibilitu korespondující požadavkům klienta, komunikativnost, individuální a osobní přístup.

=========================================================================

Kavinek a partneři, v.o.s. is a law firm providing clients with comprehensive legal advice with a particular focus on the following areas

  • Commercial law, corporate law, mergers and acquisitions
  • Insolvency proceedings
  • Criminal law
  • Civil law
  • Administration law
  • Family law
  • Labour law
  • Litigation, arbitration

The law firm team consists of attorneys and candidate attorneys, the majority of whom have extensive experience in all the above mentioned areas, especially in the area of commercial, civil and criminal law. The members of the law firm also have extensive experience in representing clients at judicial, administrative and arbitration proceedings.

The law firm provides support to its clients in the areas of taxation and accounting, the registration of trademarks, patents, industrial and utility models and inventions via external contractors.

KAVINEK & partneři, v.o.s. law office has cooperated on a long-term basis with many domestic companies including those with foreign capital investment and always with an ongoing emphasis on the quality of the legal service provided and on an individual approach to specific client needs. KAVINEK & partneři, v.o.s. law office also participates in projects assigned by central government authorities, including legal representation in judicial proceedings.

Legal services are provided in Czech and English languages.

The concept of the provision of legal services:

The provision of legal services offered by KAVINEK & partneři, v.o.s, to its clients remains at a high level of expertise, is creative when solving legal issues with the emphasis on finding the optimal solution for the client, is time flexible in line with the client’s requirements along with excellent communication, and an individual and personal approach.